1- کارگاه آموزشی طراحي، اجرا و كنترل استراتژ يهاي قيمت گذاري براي بنگاه هاي تجاري
2-مدیریت استراتژیک در شرکت های هواپیمایی
3-کاربرد اکسل در حسابداری
4-نقش ساختار هیأت مدیره در بهبود راهبری شرکتی
5-دوره تخصصی بازرسی و حسابرسی تقلب
6-کاربرد اکسل پیشرفته در شرکت ها و کارخانجات
7- مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
8-مدیریت هزینه (بهای تمام شده)
9-کارگاه آموزشی آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده
10-دوره جامع بورس به زبان ساده
11-کارگاه آموزشی حسابداری مدیریت
12-کاربرد رویکرد پویایی سیستم­ها در تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­های سازمانی
13-دوره مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
14-دوره پیشرفته تجزیه و تحلیل صورت های مالی
15-تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها
16-تحلیل شبکه ای؛ رویکردی نرم برای بهبود تصمیم گیری در حوزه های مدیریتی، سیاستی و اجتماعی
17-تحقیق در عملیات و کاربردهای آن در صنعت
18-حسابداری برای مدیران غیر مالی
19-کارگاه آموزشي برآورد و کنترل هزينه پروژه
20-آشنایی با صورت جریان وجوه نقد
21-آشنایی با قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
22-ارزشگذاري سهام شرکتها
23-روشهای ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
24-اصول راهبری شرکتی