• هدف این پودمان ارتقاء سطح نگرش، دانش و مهارت‌های دانشپذیران به طور مقدماتی درباره مباحث سازمان و مدیریت در کسب‌ و کار می‌باشد.
پودمان اول
 نام درس  مدت زمان
 رفتار سازمانی و دانش و مهارتهای نوین رهبری 28
 مدیریت سرمایه گذاری و بورس و اوراق بهادار 24
 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 24
 مدیریت استراتژیک پیشرفته 24
 بازاریابی پیشرفته 24
 مدل های کسب و کار 20

 

 

  • هدف این پودمان ارتقاء سطح دانش و توانایی دانشپذیران درباره مهارت‌های ویژه مدیریت کسب‌ و کارها می‌باشد.
پودمان دوم
 نام درس  مدت زمان
تحلیل صورت های مالی 16
تصمیم گیری برای مدیران 20
استراتژی های بازاریابی 20
تحلیل اقتصاد بین الملل 24
مدیریت تامین سرمایه 16

 

 

  • هدف این پودمان ارتقاء سطح مهارت های دانشپذیران درباره بخش های تخصصی مدیریت و آشنایی با زیرساختارهای کلیدی مدیریت کسب و کارها می‌باشد.
پودمان سوم
 نام درس  مدت زمان
مدیریت ریسک شرکت ها 28
 مدیریت زنجیره تامین و توزیع کالا و خدمات 24
تحلیل رفتار مصرف کننده 24
آینده پژوهی 24
خلاقیت، نوآوری،کارآفرینی و ایجاد کسب و کار 24