دوره فشرده MBA

دوره فشرده MBA در طول ۱ سال و ۸ گرایش :

 • استراتژی
 • بازاریابی
 • مالی
 • مدیریت پروژه
 • سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت شهری
 • هتلداری
 • گردشگری

و در ۳ ترم شامل :

 1. ترم دروس پایه 
 2. ترم دروس اصلی
 3. ترم دروس تخصصی

برگزار می‌‌گردد که به شرح زیر می‌باشند:

دروس ترم اول
 نام درس  مدت زمان
 اقتصاد برای مدیران 20
 مبانی سازمان و مدیریت 20
 رفتار سازمانی 20
 مدیریت منابع انسانی 20
 حسابداری و مدیریت مالی بنگاه ها 28

 

 

دروس ترم دوم
 نام درس  مدت زمان
اصول بازاریابی 24
تجارت الکترونیک 20
مدیریت استراتژیک 24
اصول و فنون مذاکره 20
کارگاه های آموزشی 4

 

 

دروس تخصصی ترم سوم (گرایش ها)

 

دوره MBA گرایش بازاریابی
 نام درس  مدت زمان
استراتژی های بازاریابی 24
مدیریت فروش 24
تحقیقات بازاریابی 24
مدیریت برند 24

 

 

دوره MBA گرایش استراتژی
 نام درس  مدت زمان
تفکر استراتژیک 24
اجرا و کنترل استراتژیک 24
مدیریت تحول سازمانی 24
تدوین طرح کسب و کار 24

 

 

دوره MBA گرایش مدیریت پروژه
 نام درس  مدت زمان
استاندارد های دانش مدیریت پروژه PMBOOK 32
اصول مدیریت پیمان و قرارداد ها 24
مهندسی ارزش 16
آشنایی با نرم افزار های پروژه 24

 

 

دوره MBA گرایش گرایش مالی(بورس و سهام)
 نام درس  مدت زمان
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 24
ارزش گذاری بنگاه های اقتصادی 24
آشنایی با تامین مالی از طریق بورس 24
مدیریت مالی شرکتی پیشرفته 24

 

 

دوره MBA گرایش مدیریت شهری
 نام درس  مدت زمان
مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها 24
جامه شناسی و آسیب شناسی شهری 24
برنامه ریزی شهری 32
بودجه ریزی شهری 16

 

 

دوره MBA گرایش سیستم های اطلاعاتی
 نام درس  مدت زمان
مدیریت روابط با مشتری 24
تجارت الکترونیک 1 24
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 24
مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات 24

 

 

دوره MBA گرایش هتلداری
 نام درس  مدت زمان
تدوین طرح کسب و کار گردشگری 12
استراتژی بازار 16
مدیریت فروش و تبلیغات گردشگری 16
برند سازی گردشگر 12
قوانین و مقررات گردشگری 12
مدیریت زنجیره تامین و توزیع کالا و خدمات 12

 

 

دوره MBA گرایش گردشگری
 نام درس  مدت زمان
تدوین طرح کسب و کار گردشگری 12
استراتژی بازار 16
مدیریت فروش و تبلیغات گردشگری 16
برند سازی گردشگر 12
قوانین و مقررات گردشگری 12
مدیریت مقاصد گردشگری 12