روز: 6 مرداد 1401

6 مرداد

چرا دانش مالی و حسابداری برای مدیران واجب است؟

اولین سوالی که در ورود به حوزه حسابداری مطرح می شود این است که آیا حسابداری یک علم است یا یک نوع مهارت؟ در پاسخ به این سؤال گفته می‌شود حسابداری در مقام دانستن علم و در مقام توانستن یک...

75

مدیریت مالی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران