روز: 10 اسفند 1401

10 اسفند

مدیر منابع انسانی کیست؟

مقدمه شاید شما نیز به عنوان مدیر یک سازمان ابهاماتی در خصوص استخدام افراد مناسب و با استعداد، مکانیزم مصاحبه اصولی با افراد و همچنین سنجش عملکرد کارکنان برایتان وجود داشته باشد و پاسخی برای هیچ یک از آن­ها نداشته...

1511

منابع انسانی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران