نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

مهمترین مولفه کسب و کار

 hrm copy 1030x619

 

مدیران منابع انسانی مهمترین مولفه کسب و کار موفق را در نیروی کار مولد و پرطرفدار کنترل می کنند. نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان ها سازماندهی افراد است تا بتوانند به طور موثر فعالیت های کاری را انجام دهند. این نیازمند مشاهده افراد به عنوان دارایی انسانیست نه هزینه های سازمان. به مردم به عنوان دارایی های بخشی از مدیریت منابع انسانی معاصر و مدیریت سرمایه انسانی نگاه کنید.


نقش مدیریت منابع انسانی

تیم مدیریت منابع انسانی به تیم مدیریت پیشنهاد می دهد چگونه به طور استراتژیک مدیریت افراد را به عنوان منابع تجاری بر عهده بگیرند. این شامل مدیریت استخدام و استخدام کارمندان، هماهنگ کردن مزایای کارکنان و پیشنهاد آموزش و استراتژی های توسعه کارکنان می شود. به این ترتیب، متخصصان منابع انسانی مشاوران هستند نه کارگران در یک کار تجاری جداگانه. آنها به مدیران در بسیاری از مسائل مربوط به کارکنان و نحوه کمک به سازمان در دستیابی به اهداف خود مشاوره میدهند.


همکاری با یکدیگر

در تمام سطوح سازمان، مدیران و متخصصان منابع انسانی با هم کار می کنند تا مهارت های کارکنان را توسعه دهند. به عنوان مثال، متخصصان منابع انسانی به مدیران و سرپرستان مشاوره میدهند که چگونه کارکنان را به نقش های مختلف در سازمان اختصاص دهند و به این ترتیب سازمان بتواند با محیط خود سازگار شود. در یک سازمان انعطاف پذیر، کارمندان بر اساس اولویت های کسب و کار و ترجیحات کارکنان به سمت فعالیت های مختلف تجاری حرکت می کنند.

HR
تعهدات سازمان

متخصصان منابع انسانی همچنین راهکارهایی برای افزایش تعهد کارکنان به سازمان را پیشنهاد می کنند. این با استفاده از فرآیند استخدام یا تطبیق کارکنان با موقعیت های مناسب با توجه به شرایط آنها آغاز می شود. پس از استخدام، کارمندان باید به مشاغل خود متعهد باشند و در طول سال توسط مدیر خود به چالش کشیده شوند.


ظرفیت سازمان

تیم HRM به کسب و کار رقابتی کمک می کند که شامل ایجاد ظرفیت شرکت است تا بتواند مجموعه ای از کالاها یا خدمات خود را به مشتریان ارائه دهد. برای ایجاد منابع انسانی موثر، شرکت های خصوصی در "جنگ برای استعداد" با یکدیگر رقابت می کنند. این فقط در مورد استخدام بر حسب استعداد نیست بلکه این بازی در مورد نگه داشتن مردم و کمک به رشد آنها در بلند مدت است.


مسائل مربوطه

مدیریت منابع انسانی به برنامه ریزی استراتژیک نیاز دارد تا نه تنها نیازهای در حال تغییر یک کارفرمای، بلکه همچنین بازار کار شغلی دائمی را تغییر دهد. بسته های مزایای کارکنان باید به طور مستمر برای هزینه های کارفرما مورد ارزیابی قرار گیرند. بسته ها همچنین فرصتی برای افزایش اشتغال کارکنان را از طریق اضافه کردن روزهای تعطیل یا پیشرفت برنامه بازنشستگی فراهم می کند. به عنوان مثال، در سال های اخیر، بسیاری از متخصصان منابع انسانی علاوه بر اجزای بهداشتی پیشگیرانه به برنامه های بهداشتی سنتی برای استخدام و تلاش بر حفظ اشتغال نیز نظارت داشته اند.

 

منبع: smallbusiness