چهار نوع کنترل استراتژیک کدام ها هستند؟

 

نوعی از استراتژی تجاری که شما می توانید آن را دنبال نمایید، کلیدی برای رشد و موفقیت بلند مدت شرکت شما می باشد. اگرچه چالش، ارزیابی درست بودن استراتژی منتخب، یا اعمال اصلاحات مورد نیاز می باشد. این فرایند آسانتر می شود اگر شما از چهار نوع کنترل استراتژیک جهت تحلیل استراتژی استفاده نمایید که به منظور تعیین میزان اثر گذاری و یافتن نقاط ضعف و قوت اعمال می کنید. بدون کنترل استراتژیک شرکت شما در اقتباس هر گونه چالش خارجی در صنعتی شکست می خورد که به اقدامات اصلاحی فوری نیاز دارد.

کنترل بحث

استراتژی تجاری منتخب شما احتمالا بر اساس برخی فرضیه هایی بنا نهاده شده است که شما درباره ی چیزی مطرح کردید که باور دارید طی چند سال آینده رخ خواهد داد. خواه این فرضیه ها درباره ی مخاطب هدف، رقبای شما، یا توسعه ی محصول می باشند خواه چنین نباشد، کنترل بحث به شما اجازه ی آزمون کردن این فرضیه ها را می دهد تا اعتبار آنها را مشاهده نمایید. برای مثال، اگر شما صاحب شرکت تخته ی اسکی می باشید، در این صورت ممکن است فرض کنید که خریداران ایده آل شما متولدین سال های 1983 تا 2010 می باشند، اما ممکن است شما کشف کنید که قضیه دچار معایبی شده است پس از اندازه گیری کنترل قضیه آشکار می شود که سریع ترین رشد در مشتریان تخته اسکی در میان نسل جوان تر مشاهده شده است.

کنترل نظارت استراتژیک

برای شما پیش بینی هر تهدید خارجی موثر بر موفقیت کسب و کارتان غیر ممکن می باشد، کنترل نظارت استراتژیک به شما اجازه ی معرفی منابع اطلاعاتی را می دهد که این نیرو های خارجی را نظارت می کنند. نمونه هایی از این منابع اطلاعاتی، نشریات مالی، مجلات تجاری، روزنامه ها، انجمن های اقتصادی، و کنفرانس های صنعتی می باشند.

این منابع معمولا ابتدا چالش های بالقوه ایی را معرفی می کنند که کسب و کار شما در صنعت با آنها مواجه خواهند شد، و ممکن است واکنش های بالقوه ایی را به این چالش ها نشان دهند.

کنترل اعلام های خاص

در برخی نقاط زمانی، شرکت شما در مسیری نا هموار قرار می گیرد که هدف انواعی از وقایع غیر منتظره قرار گرفته و بر کسب و کار شما تاثیری منفی بر جایی می گذارند. این می تواند شامل شوکی ناگهانی در بازار سهام آمریکا، حمله ی تروریستی در داخل کشور، یا حتی فاجعه ی طبیعی شود که بر عادت خرید مشتریان شما تاثیر می گذارند. کنترل اعلام های خاص به کسب و کار شما کمک می کند تا به این رویداد ها بدون تغییر استراتژی در مواجهه با این رویداد جدید، واکنش نشان دهید. برای مثال، پس از حمله ی تروریستی در تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا، بسیاری از خطوط هوایی ملزم به اقتباس پیش نویس امنیتی سر سختانه جهت محاسبه ی میزان ترس مسافرانی از پرواز با هواپیما شدند.

کنترل اجرا

از زمانی که شما استراتژی تجاری خود را اجرا می کنید، باید از مقیاس های کنترل اجرا استفاده نمایید تا تعیین کنید که آیا برنامه ی شما به اصلاحات نیاز دارد یا خیر. انواع متداولی از کنترل اجرایی شامل تنظیم استاندارد های اجرایی، اندازه گیری عملکرد حقیقی، تحلیل دلایل شکست کارمندان در تحقق استاندارد های اجرایی خاص، و توسعه ی برنامه به منظور تصحیح انحرافات اجرایی می شوند. کنترل اجرایی نیز شامل چیز هایی از قبیل بودجه، جدول زمان بندی، و مراحل مهمی می شود که شرکت در تلاش برای به چنگ آوردن آنها می باشد.