قسمت جدید برنامه راهکار

قسمت هفدهم برنامه راهکار با موضوع اصول و مبانی کارآفرینی

قسمت هفدهم برنامه راهکار با موضوع اصول و مبانی کارآفرینی

    اصول و مبانی کارآفرینی: اقتصاد کشورهای نوآور‌محور؛ همچون ایالت متحده آمریکا، سوئیس، هلند و… به حضور و گسترش شرکت‌های نوآور و خلاق وابسته است و نسبت به سایر…

قسمت‌های قبلی برنامه راهکار