قسمت جدید برنامه راهکار

قسمت هجدهم برنامه راهکار با موضوع روش های سنجش شایستگی

قسمت هجدهم برنامه راهکار با موضوع روش های سنجش شایستگی

هزینه‌های یک استخدام بد می‌تواند به 1.5 برابر حقوق سالانه یک کارمند برسد! نتایج نامطلوبی که یک استخدام بد می‌تواند برای سازمان به همراه داشته باشد؛ باعث شده است تا…

قسمت‌های قبلی برنامه راهکار