روز: 1 شهریور 1401

1 شهریور

تفکر استراتژیک در دنیای تجارت

تفکر استراتژیک داشتن به چه معناست؟ در میان انبوه اندیشه‌هایی که در طول روز از ذهنمان می‌گذرد کدام یک را می‌توان به عنوان یک تفکر استراتژیک قلمداد نمود؟ آیا صرفا این مدیران و تصمیم‌گیران حوزه تجارت هستند که نیازمند داشتن...

655

مدیریت استراتژیک

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران