روز: 19 تیر 1403

19 تیر

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره مجموعه­ای از مهارت­های اساسی است که برای حفظ و ارتقا کسب و کار و حتی ارتباط موثر با دیگران ضرورت دارد. برای یک مذاکره موفق، مذاکره کنندگان باید از چه ویژگی­هایی برخوردار باشند و همچنین چه...

379

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران