دسته: تصمیم گیری

25 مرداد

روش تصمیم گیری در مدیریت مدرن

مدیر خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا شما خود را در زمره "مدیران خوب" می‌پندارید و یا اگر در سمت کارمند هستید از عملکرد مدیریت خود رضایت دارید و آن را در شرایطی می‌بینید که بتوان به وی عنوان " مدیر...

865

تصمیم گیری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران