دسته: زنجیره تامین

11 اسفند

جایگاه زنجیره تامین در کسب و کار‌ها کجاست؟

نگهداری یک کسب و کار، وظیفه یک فرد نیست؛ چه این کسب و کار یک شرکت بزرگ باشد یا یک کسب و کار کوچک خانگی. یک تیم تحت یک مدیریت خوب می تواند موفق شود. یکی از مهمترین نقش ها،...

917

زنجیره تامین

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران