برچسب: جوامع

11 اسفند

مدیریت پروژه در آینده

مدیریت پروژه در طی سی سال گذشته تغییر بسزایی را تجربه نموده است. از رویکرد مبتنی بر ابزار، به یک رشته دانش‌های مدیریتی مبنتی بر صلاحیت مطلق؛ توسعه یافته و در تمام جنبه های جامعه نیز مورد استفاده قرار می...

625

مدیریت پروژه

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران