برچسب: زمان برای تفکر

9 اسفند

افکارتان تا چه اندازه خوب هستند؟

فرآیند زندگی در ذهن شما آغاز می‌شود. نشانه‌های زیادی موجود است که نشان می‌دهد هر شخص از نظر هوش کجا قرار دارد، اما هیچ‌کدام به اندازۀ انتخاب‌هایی که می‌کنیم گویای هوش و خردمان نیست. با گذشت زمان، فاکتورهای خروجی مشاهده...

639

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران