دسته: برنامه راهکار

قسمت هفدهم برنامه راهکار با موضوع اصول و مبانی کارآفرینی
قسمت شانزدهم برنامه راهکار گفتگو با کارافرینان برتر
قسمت پانزدهم برنامه راهکار با موضوع تفکر ثروت‌آفرین
قسمت چهاردهم برنامه راهکار با موضوع مدل کسب‌وکار Canvas
قسمت سیزدهم برنامه راهکار با موضوع بازاریابی درون‌گرا
قسمت دوازدهم برنامه راهکار با موضوع استراتژی در بازار سرمایه
قسمت یازدهم برنامه راهکار با موضوع جذب نیروی انسانی مناسب
قسمت دهم برنامه راهکار با موضوع سواد مالی؛ نیاز اولیه صاحبان کسب‌و‌کار
قسمت نهم برنامه راهکار با موضوع استانداردهای برند و برندسازی
قسمت هشتم برنامه راهکار با موضوع نقش مدیریت منابع انسانی در رشد سازمان‌ها