دوره MBA و DBA
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره DBA
دوره MBA


برگزاری دوره های MBA وDBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

home_interactive_counter_1
1500

دانشپذیر دوره MBA وDBA


home_interactive_counter_2
70000

ساعت برگزاری دوره ها و سمینارها